Gamtamokslis ugdymas

Gamta ir žmogus   Biologija   Chemija   Fizika   

Metodinės rekomendacijos. Gamta ir žmogus. (Šių metodinių rekomendacijų paskirtis – padėti mokytojui įgyvendinti 2008 m. atnaujintas Bendrąsias programas. Rekomendacijose pateikiami konkretūs planavimo, mokymosi organizavimo ir vertinimo pavyzdžiai. Atsižvelgiant į Bendrosiose programose apibrėžtą pagrindinį gamtamokslinio ugdymo tikslą akcentuojamas mokytojo ir mokinio vaidmenų ir veiklų pasikeitimas ugdymo procese, pereinant nuo pasyvaus mokymo prie aktyvaus ir sąmoningo mokymosi, nuo vien žinių perteikimo prie kompetencijų ugdymo – neatskiriamos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumos.)

Mokomės gamtoje ir iš gamtos (Priemonė parengta įgyvendinant projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“. Projekto vykdytojas – Lietuvos edukologijos universitetas.)

Integruoto gamtos mokslų kurso programa 5–8 klasėms

Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms metodinės rekomendacijos

(skyrelį tvarko Ona Vaščenkienė)