Apie namų darbus

Kaip namų darbai gali padėti mokiniams mokytis, o mokytojui organizuoti pamoką?

GERA MOKYKLA – prasmės, atradimų, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi. Geroje mokykloje svarbūs rezultatų siekimo būdai – ugdymas(is) turėtų būti grindžiamas turtingomis, įsimenančiomis, prasmingomis, maloniomis patirtimis.

Prasmingo ir smagaus ugdymo(si) principas turėtų būti taikomas ir namų darbams. Šiuolaikinė pamoka gali prasidėti mokiniui ruošiant namų darbus – asmeniškai ar dialogiškai, mokantis individualiai, atskirai ar bendrai tyrinėjant. Svarbu, kad namų darbai skatintų mokinį džiaugtis buvimu mokykloje ir ugdymą(si) laikyti prasminga veikla.

Pagal Geros mokyklos koncepciją (LR švietimo ir mokslo ministerija, 2015 m.)


      Mokyklos ugdymo plane turi būti įteisinami mokyklos bendruomenės susitarimai dėl mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų organizavimo būdų, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, namų darbų skyrimo. Tausojant mokinių sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius mokykloje, turi būti vykdoma mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena.


36. Mokykla užtikrina, kad namų darbai:
36.1. atitiktų mokinio galias;
36.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi;
36.3. nebūtų užduodami atostogoms;
36.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.
37. Mokykloje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, būtina sudaryti sąlygas juos atlikti mokykloje arba jie turi būti nukreipiami į dienos centrus.
(2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442)

REKOMENDACIJOS

  1. Namų darbai – ugdymo proceso dalis. Jų tikslingumas priklauso nuo iškelto ugdymo(si) tikslo, pamokos mokymo(si), numatytų veiklų ir grįžtamojo ryšio.
  2. Dalykų mokytojų susitarimai derinti namų darbų apimtis, atlikimo laiką, turinį planuoti remiantis ugdymo dalykų ryšiais, skirti integruotus namų darbus gali ženkliai mažintio mokinių mokymosi krūvį.
  3. Namų darbų užduotis svarbu individualizuoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi ypatumus.
  4. Mokytojas turi sistemingai stebėti, vertinti ir analizuoti namų darbų poveikį mokinio pažangai ir pasiekimams bei suteikti pagalbą juos atliekant.
  5. Mokinys ir tėvai nuolat turi gauti grįžtamąją informaciją apie atliktų namų darbų kokybę, pasiekimus ir pažangą.

Siekiame atkreipti dėmesį į namų darbų svarbą ugdymo(si) procese, skatinti mokytojus veiksmingiau organizuoti namų darbų skyrimą, grįžtamąjį ryšį ir vertinimą.

Skyrelyje galite susipažinti su tyrimų ir teorine medžiaga, mokyklų susitarimais.

Kviečiame mokytojus dalytis savo idėjomis.

(skyrelį tvarko Kornelijus Šleževičius)