NVŠ krepšelis

Neformaliojo vaikų švietimo veiklą reglamentuojantys dokumentai

  1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu
  2. Valstybine švietimo strategija 
    Valstybinėje švietimo strategijoje nustatomi Lietuvos švietimo politikos prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos kryptys, finansavimo prioritetai.
  3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
  4. Kitais teisės aktais.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtinti dokumentai

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje apibrėžiama neformaliojo vaikų švietimo vieta Lietuvos švietimo sistemoje ir jos kaitos kryptys, tikslas ir uždaviniai, principai, reikalavimai švietimo teikėjams, rezultatas, ugdymo proceso organizavimo, informavimo ir finansavimo principai bei numatomos priemonės koncepcijai įgyvendinti.

 

Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas 
Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas nustato iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų įvairius vaikų ir suaugusiųjų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius tenkinančių neformaliojo švietimo programų bendruosius kriterijus.

Dirbti mokytoju pagal neformaliojo vaikų švietimo programą gali:

  1. asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikaciją;
  2. asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą, neturintis pedagogo kvalifikacijos ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.
    Pedagoginių-psichologinių žinių kursas

Neturintiems pedagogo kvalifikacijos ir norintiems išklausyti pedagoginių-psichologinių žinių kursą, galima kreiptis į akredituotas institucijas, kurių sąrašas pateikiamas Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje.

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas
Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas reglamentuoja mokytojo profesinės veiklos pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, atitinkamas specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, kompetencijų grupes, kompetencijas, gebėjimus.

Švietimo konsultantų veiklos nuostatai 
Įgyvendinant Lietuvos ir vaikų jaunimo centro neformaliojo švietimo programą „Neformaliojo vaikų švietimo konsultantų rengimas konsultacinei veiklai“ yra parengti neformaliojo vaikų švietimo konsultantai. Švietimo konsultantų veiklos nuostatai reglamentuoja švietimo konsultantų veiklą (tarp jų ir neformaliojo vaikų švietimo).  Neformaliojo vaikų švietimo konsultantų sąrašas.

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo rekomendacijos

 Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo rekomendacijos su priedais

 

Formalųjį švietimą papildantį ugdymą reglamentuojantys dokumentai

Formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą reglamentuojantys dokumentai

 Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo
 Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Pagrindinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 Aušros Birietienės pranešimo „Rekomendacijos formalųjį švietimą papilančio meninio ugdymo programoms. Įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“, skaityto diskusijoje "Formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo įgyvendinimo situacija", įvykusioje 2015 m. birželio 17 d., pateiktis

 

Ugdymo plėtotės centro parengtos Rekomendacijos dėl sportinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (projektas)

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)