NVŠ krepšelis

Neformalusis švietimas užsienyje

Tarptautinės organizacijos vis labiau vertina žinias ir įgūdžius, įgyjamus už formaliojo švietimo įstaigų ribų. Todėl ypatingas dėmesys Europoje ir kituose kraštuose skiriamas neformaliojo švietimo plėtrai.

Sąvokos

Neformalusis švietimas (non-formal education) yra tarpinė švietimo forma tarp formaliojo (formal) ir informaliojo (informal) švietimo. Supratimas ir apibrėžimai apie tai, kas laikytina formaliuoju, neformaliuoju ir informaliuoju švietimu, šiek tiek skiriasi tarp Europos valstybių. Tačiau apskritai Europos lygiu vyrauja tokie apibrėžimai:

  • Formalusis. Tai institucionalizuotas, pagal struktūrinį planą ir nuoseklią hierarchiją vykdomas švietimas, teikiantis išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  • Neformalusis. Tai organizuotas, bet nebūtinai institucinis, švietimas. Jis vykdomas sistemingai ir lygiagrečiai su bendrojo lavinimo programomis, tačiau dažniausiai neišduoda išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, o laisva forma patvirtina tam tikrų kompetencijų įgijimą. Besimokantieji ugdosi savanoriškai ir yra aktyvūs mokymosi proceso raidoje.
  • Informalusis. Tai neorganizuojama švietimo forma. Žinios ir įgūdžiai įgyjami per kasdienes veiklas, dirbant, bendraujant, pramogaujant, asmeniškai domintis kokia nors sritimi. Tokiu būdu mokymasis dažniausiai vyksta savaime.

Neformaliojo švietimo terminas pirmą sykį pasirodė 1967 m. UNESCO surengtoje konferencijoje apie Pasaulio švietimo krizę. Intensyviai plėtoti neformalųjį švietimą imta paskutiniajame XX a. dešimtmetyje. Tarptautinės organizacijos nuolatos siekia išryškinti skirtingas neformaliojo švietimo patirtis Europoje ir plėtoti bendrą neformaliojo švietimo suvokimą, apimantį visas patirtimi grįstas ir į besimokantįjį sutelktas ugdomąsias veiklas.

Politika

Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktoratas daug metų dirba remdamas neformalųjį ugdymą jaunimo organizacijose. Tiek UNESCO, tiek Europos Taryba ir Europos komisija aktyviai skatina neformaliojo švietimo pripažinimą mokyklose ir už jų ribų. Europos Komisija ypač pabrėžia poreikį Europos valstybėms pažinti ir pripažinti visas mokymosi formas, kuriomis asmuo įgauna žinių ir įgūdžių. Intensyviai neformaliojo švietimo pripažinimo siekia Europos jaunimo organizacijas vienijantis Europos jaunimo forumas. Išnaudoti neformaliojo švietimo teikiamą lavinimosi potencialą Europos bendruomenė stengiasi siekdama tapti pranašiausia, žiniomis grįsta visuomene, ypač didelę reikšmę teikiančia mokymuisi ir švietimui.

Už jaunimą atsakingi Europos ministrai 1998 m. savo 5-osios konferencijos deklaracijoje paskelbė, kad neformalusis švietimas yra prioritetinė Europos Tarybos veiklos sritis jaunimo lauke. Neformalųjį švietimą laikydami priemone socialinei integracijai, ministrai kvietė pripažinti ir įvertinti kompetencijas ir gebėjimus, įgytus per neformalųjį ugdymą.

Metai po metų neformalusis švietimas buvo vis patvirtinamas, kaip vienas Europos Tarybos prioritetų. 2005 m. už švietimą atsakingi Europos ministrai dar sykį pareiškė, kad neformaliojo švietimo kompetencijų pripažinimas turėtų būti sustiprintas. Ministrai pabrėžė, kad neformaliojo švietimo pripažinimas reikšmingai pagerina jaunimo galimybes lavintis ir įsidarbinti.

Šiuo metu yra sukurta įvairių praktinių įrankių įgyvendinti ir vertinti neformaliojo švietimo procesus. Visgi jaučiamas gilių ir išsamių tyrimų apie neformaliojo švietimo poveikį asmens raidai ir karjerai poreikis.

Tarptautinės organizacijos ir neformalusis švietimas

Didžiųjų tarptautinių organizacijų tinklapiuose pateikiama informacija apie jų veiklą, susijusią su neformaliuoju švietimu:

Europos Taryba (CoE)
Europos Komisija (EC)
UNESCO
Europos jaunimo forumas (YFJ)
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD)
 

Reikšmingi dokumentai

Politiniai

Rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo

Europos Sąjungos Taryba priėmė rekomendaciją valstybėms narėms siekti suteikti galimybę asmenims parodyti, ko jie išmoko neformaliojo švietimo ir mokymo sistemoje, įskaitant judumo patirtį, ir tai panaudoti savo karjeroje ir toliau mokantis. Valstybės narės turėtų iki 2018 m. nustatyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo priemones, kuriomis asmenims būtų suteikta galimybė patvirtinti žinias, gebėjimus ir kompetenciją, įgytą per neformalųjį mokymąsi ir savišvietą.

Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo, 2012 m. (lietuvių k.)

Rekomendacija dėl neformaliojo švietimo skatinimo

Europos Tarybos Ministrų komitetas pabrėžia neformaliojo švietimo vertę ir rekomenduoja Europos Tarybos narių valstybių vyriausybėms pripažinti neformalųjį švietimą kaip būtiną švietimo elementą, sudaryti lygias galimybes visiems jaunuoliams ugdytis, skatinti ir remti neformaliojo švietimo plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo sektorių.

Council of Europe (2003): Recommendation (2003) 8 of the Committee of Ministers on the promotion and recognition of non-formal education/learning of young people.

Rezoliucija dėl neformaliojo švietimo vertės pripažinimo

Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija dėl neformaliojo švietimo vertės pripažinimo, kurioje teigiama, kad neformalusis švietimas yra reikšmingas mokymosi proceso elementas, jo metu įgyjama papildomų žinių, susiformuoja įgūdžiai, gerinantys socializacijos ir įsidarbinimo galimybes. ES narės kviečiamos atsižvelgti į neformaliojo švietimo būdu įgytas kompetencijas.

Council of the European Union (2006): Council resolution on the recognition of the value of non-formal and informal learning within the European youth field.

Europos Tarybos ministrų deklaracija

Europos Tarybos ministrai, ypač didelę reikšmę teikdami neformaliojo švietimo prieinamumo užtikrinimui, ragina didinti jaunimo socialinę integraciją.

Council of Europe (2008): Declaration of the 8th Conference of Ministers responsible for youth. The future of the Council of Europe youth policy: Agenda 2020.

Europos institucijų bendradarbiavimo dėl neformaliojo švietimo vizija

Bendras Europos Tarybos ir Europos Komisijos už jaunimą atsakingų institucijų susitarimas ir bendradarbiavimo vizijos apibrėžimas dėl neformaliojo švietimo bei mokymosi per jaunimo visuomenines veiklas pripažinimo ir įteisinimo.

EU-CoE (2011): Pathways_2.0 Working paper_towards_recognition and validation_of_non-formal_learning.

Siūlymai dėl neformaliojo švietimo ugdymo kokybės vertinimo ir palaikymo

Neformaliojo švietimo plėtrai būtinas pasitikėjimas neformaliojo švietimo kokybe. Dokumente išdėstyti esminiai Europos jaunimo forumo siūlymai, kaip užtikrinti ir vertinti neformaliojo švietimo kokybę bendradarbiaujant įvairiems su neformaliuoju švietimu susijusiems veikėjams. Pateikiama: ugdymo kokybės apibrėžimas, vidinio ir išorinio kokybės stebėjimo modeliai ir kokybės rodiklių rinkinys.

European Youth Forum (2011): Policy Paper on Non-Formal Education: a framework for indicating and assuring quality.

Analitiniai

Neformaliojo švietimo kompendiumas

Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktorato sudarytas kompendiumas, kuriame surinkti straipsniai ir dokumentai, susiję su neformaliuoju švietimu.

Directorate of Youth and Sport (2007): Mini-compendium on non-formal education.

Studija apie formaliojo ir neformaliojo švietimo sąsajas

Europos Tarybos užsakymu atlikta studija apie formaliojo ir neformaliojo švietimo sąsajas.

Du Bois-Reymond, Manuela (2003): Study on the links between formal and non-formal education.

Studija apie neformaliojo švietimo vertę ir pripažinimą

Studijoje siekiama atskleisti, kaip jaunimo organizacijų veiklos prisideda prie bendros asmenų raidos, pasitarnauja jų bendruomenėms ir valstybių visuomenėms. Taigi dėmesys telkiamas į ugdomąsias jaunimo organizacijų veiklas.

European Youth forum (1999): Building Bridges for Learning - the Recognition and Value of Non-Formal Education.

Informacinis dokumentas apie neformalųjį švietimą Europoje

Dokumente apibendrinamos Europos jaunimo forume vykusios diskusijos apie neformalųjį švietimą. Jame išdėstyti esminiai neformaliojo švietimo bruožai, mokymo principai, įgaunami įgūdžiai, kokybės rodikliai.

European Youth forum (2000): Staying Alive; the non-formal education domain in Europe.

Daugiau dokumentų: Spauskite ČIA

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)