NVŠ krepšelis

Neformaliojo vaikų švietimo politikos formavimas

Lietuvos švietimo politikos prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos kryptys, finansavimo prioritetai nustatomi Valstybinėje švietimo strategijoje.

Savivaldybės, įgyvendindamos Valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas įpareigoja Švietimo ir mokslo ministeriją dalyvauti formuojant valstybinę švietimo politiką, ją užtikrinti ir vykdyti; atsakyti už švietimo kokybę; koordinuoti savivaldybių administracijų švietimo padalinių veiklą įgyvendinant valstybės švietimo politiką.

Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimą koordinuojančios nacionalinės institucijos

Formuojant ir įgyvendinant nacionalinę neformaliojo vaikų švietimo politiką, dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigti valstybiniai švietimo pagalbą teikiantys centrai.

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus nustato švietimo ir mokslo ministras.

Neformaliojo vaikų švietimo ir formaliojo švietimo programas vykdančios mokyklos yra priskiriamos atitinkamos grupės ir (ar) tipo formaliojo švietimo mokykloms. Muzikos, dailės, meno, sporto krypčių aukštojo išsilavinimo siekiantys asmenys, jeigu tai nustatyta aukštosios mokyklos priėmimo tvarkos apraše, kartu su viduriniu išsilavinimu turi būti baigę švietimo ir mokslo ministro patvirtintą atitinkamą neformaliojo švietimo programą.

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos valstybinės ir savivaldybės mokyklos – biudžetinės ir viešosios įstaigos – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo), kitų mokyklų – savininko (dalyvių susirinkimo) ar švietimo teikėjo nustatyta tvarka.

Neformaliojo vaikų švietimo programa gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos (išskyrus studijų programas) dalis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka arba kaip studijų programos dalis – aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai

Neformaliojo švietimo teikėjų tinklą kuria valstybė, savivaldybės, fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybėje narėje ar kitoje užsienio valstybėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai.

Savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą.

Meno krypties FŠPU mokyklų tinklas Lietuvoje 2014 m.

 

Sporto krypties FŠPU mokyklų / centrų ir savivaldybių darbuotojų, kuruojančių sportą, žemėlapis 2014 m.

 

Žemėlapius parengė Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyrius, 2014 m.

 

Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimas

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)