Aktualijos

 

Parengta nauja lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė "Mano abėcėlė". Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančią tautinės mažumos kalba. "Mano abėcėlė" padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

 

Dažniausiai užduodami klausimai apie Pradinio ugdymo bendrąją lietuvių kalbos programą (2016)

 

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomos literatūros kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai

1–2 klasė

3–4 klasė

 

Pamokos Valstybės pažinimo centre (2017) – tai mokomoji medžiaga parengta UPC iniciatyva ir pastangomis. Jos tikslas: sudaryti mokytojams galimybes vesti pamokas muziejuje, Valstybės pažinimo centre, kurio ekspozicijose siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. Mokomosios medžiagos komplektą sudaro 16 pamokų planų: pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, etikos, tikybos ir pradinio ugdymo. Šios pamokos parengtos pagal sutartą plano struktūrą ir orientuotos į kompetencijų ugdymą, tad tai ir tapo pagrindiniu ugdomuoju tikslu. Svarbia užduotimi buvo kiekvienos veiklos teminės ir dalykinės integracijos atskleidimas, susietas su dalykų bendrųjų programų temine sritimi ir trumpu susijusių temų aprašu. Tokiu būdu, kiekvienas mokytojas, ruošdamasis pamokai, ne tik turės platesnį integracijos galimybių suvokimą, bet ir tiesiog naudodamasis interneto sąsaja, galės daugiau patyrinėti kitų dalykų bendrųjų programų temines sritis ir taip išvengti nereikalingo kartojimosi arba aptarti kitus svarbius nagrinėjamos temos aspektus.

(skyrelį tvarko Asta Rudienė)