14-19 metų mokiniams

Europos ir Lietuvos švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose apie 2000 metus buvo iškeltos aktualios švietimo problemos: ribotos mokymosi krypties pasirinkimo galimybės 14-19 metų mokiniams; bendrojo lavinimo ugdymo programų neatitikimas darbo rinkos, žinių ekonomikos, visuomenės poreikiams; nepakankami mokymosi patrauklumas, prieinamumas bei ugdymo kokybė; per didelis nubyrančių ar anksti švietimo sistemą paliekančių jaunuolių skaičius; kvalifikacijos kėlimo poreikis; naujų mokymo metodinių priemonių stygius, Reaguodamas į šias problemas Švietimo plėtotės centras (dabar Ugdymo plėtotės centras) 2004 m. parengė ir iki 2014 m. vykdė Europos socialinio fondo finansuotą projektą „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“ („II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui.“).

Projekto tikslai:

1. Plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14–19 metų mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį.

2. Didinti mokinių pasirinkimo galimybes ir ugdymo turinio patrauklumą, atsižvelgiant į šiuolaikinio darbo pasaulio poreikius.

3. Plėtoti projekto dalyvių profesines kompetencijas

Pagrindinis Projekto taikinys buvo 14-19 metų amžiaus mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencija sukuriant ir išbandant jų poreikius atitinkančius produktus:
inovatyvius ugdymo organizavimo modelius, modulines programas, naujas bendrąsias meninio ir technologinio ugdymo programas, metodines rekomendacijas verslumo ir darbinės veiklos ugdymui. Tikėtąsi, kad sukurtos priemonės sudarys sąlygas 9-12 klasių mokiniams pasirinkti gebėjimus ir poreikius atitinkančią mokymosi kryptį, realizuoti savo polinkius, pritaikyti įgytas žinias praktikoje, planuoti karjerą. Geresnės ugdymo individualizavimo galimybės mažins mokymosi krūvius ir nubyrėjimą, padidės mokymosi prieinamumas. 

Didžioji dalis Projekte sukurtų produktų įsitvirtino Lietuvos švietimo ssitemos praktikoje: Bendruosiuose ugdymo planuose, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše, bendrosiose peogramose, mokyklų kultūroje.

Projekte sukurtus inovatyvius produktus naudoja mokytojai, mokyklų administracija, švietimo specialistai, konsultantai. 

 

Projekto aktualumą pagrindžiantys dokumentai:

Europos užimtumo strategijoje (2003), ES valstybių narių užimtumo politikos gairėse 2005–2008 m., Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje (2005-11-22 LR Vyriausybės nutarimas Nr.1270), Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose (LR Seimo nutarimas Nr. IX–1700 2003-07-04); Vidurinio ugdymo programos apraše (2006-06-30 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK–1387).

 

Informacija peržiūrėta 2017-09-21

(skyrelį tvarko Žydrė Jankevičienė)