Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

„Mokytojo TV“ tiesioginė vaizdo transliacija Perkeliamųjų (bendrųjų) gebėjimų vertinimas, 2020, 2018 m. vasario 13 d.

Ugdymas(is) paradigmų kaitoje. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas; Geros mokyklos koncepcija. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui (2010)

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašo pavyzdys (gali būti naudojamas visus mokslo metus ir būti pateikiamas kaip apibendrinamasis).

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašo pavyzdys (skirtas tik apibendrinti mokinio pasiekimus).

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256). 

(skyrelį tvarko Šarūnas Gerulaitis)