Metodinė konsultacija „2015 metų menų brandos egzamino rezultatų apibendrinimas“

Programos anotacija

2015 m. birželio 11 d. Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos edukologijos universitetas organizuoja metodinę konsultaciją, kurioje kviečiame dalyvauti vidurinio ugdymo menų (dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų, muzikos, šokio, teatro) mokytojus – kandidatų vadovus, brandos egzamino komisijų pirmininkus ir vertintojus – pasidalyti egzamino įgyvendinimo patirtimi.

Metodinė konsultacija „2015 metų menų brandos egzamino rezultatų apibendrinimas“ vyks Lietuvos edukologijos universiteto Centriniuose rūmuose (Studentų g. 39, Vilnius), Meilės Lukšienės auditorijoje. Konsultacijos pradžia – 13.00 val. Dalyvius prašytume registruotis Ugdymo plėtotės centro švietimo bendruomenei sukurtoje informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Maloniai prašome ugdymo įstaigų vadovus sudaryti galimybę aukščiau išvardytiems mokytojams dalyvauti menų brandos egzamino rezultatų aptarime. Metodinės konsultacijos dalyviams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą renginyje.
Kelionės išlaidos nekompensuojamos.


Brandos egzaminai


Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos

Renginys

Lietuvos edukologijos universiteto Centriniai rūmai (Studentų g. 39, Vilnius), Meilės Lukšienės auditorija (III a., 302 kab.) (Vilnius)
2015-06-11 13:00 – 2015-06-11 16:30 (4 akad. val.)
Dalykų mokytojas, Menų brandos egzamino vertinimo komisijų nariai

Tikslas – apibendrinti 2015 m. menų brandos egzamino įgyvendinimo rezultatus.

Uždaviniai:

  1. Pasidalyti gerąja menų brandos egzamino įgyvendinimo patirtimi.
  2. Išsiaiškinti, kokias menų brandos egzamino sėkmes įžvelgia kandidatai ir jų vadovai.
  3. Aptarti, su kokiais sunkumais susidūrė kandidatų vadovai, vertinimo komisijų nariai.

Registracija į renginį nuo 12:30 val.

Laikas

Tema

Pranešėjas / moderatorius

13.00–13.40

Kodėl mokome to, ko mokome?

dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) Ugdymo turinio skyriaus vedėja

13.40–14.00

Menų mokyklinis brandos egzaminas – idėja formalumų pinklėse

dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja

14.00–14.20

Mokyklų patirtis kuriant elektroninius aplankus „EUfolio“ projekte

Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centro metodininkė

14.20–14.30

Pertrauka

14.30–15.30

Darbas grupėmis

Egzamino rezultatų aptarimas:

Vizualiųjų menų grupė

 

 

Muzikos grupė

 

Šokio grupė

Teatro grupė

 

 

Rita Mikučionytė, Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU) Ugdymo mokslų fakulteto (toliau – UMF) Dailės katedros lektorė, Irena Staknienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, vadovėlių autorė

Žydrė Jautakytė, LEU UMF Šokio ir teatro katedros lektorė, UPC metodininkė

LEU UMF Šokio ir teatro katedros docentės:

dr. Birutė Banevičiūtė

dr. Vida Kazragytė

15.30–15.45

Pertrauka

15.45–16.30

Renginio refleksija, susitarimai

Žydrė Jautakytė

Pastaba. Mokytojų prašytume turėti: menų brandos egzamino programą su mokomojo dalyko egzamino programos priedu; sėkmių ir gerosios patirties pavyzdžių; preliminarius atsakymus į pateiktus klausimus (2 priedas, Klausimai darbui grupėse). 

Kvietimas į metodinę konsultaciją 2015 m. menų brandos egzamino rezultatams aptarti.

Klausimai darbui grupėse.

Menų BE apibendrinimo dalyvių pažyma.

RYŠIAMS:

Menų brandos egzamino turinio klausimais:

Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, tel. (8 5) 210 9824, el. p. zydre.jautakyte@upc.smm.lt.

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".

Apie renginį

2015 m. birželio 11 d. Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos edukologijos universitetas organizavo metodinę konsultaciją vidurinio ugdymo menų (dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų, muzikos, šokio, teatro) mokytojams – kandidatų vadovams, brandos egzamino vertinimo komisijų pirmininkams ir vertintojams. Metodinėje konsultacijoje „2015 metų menų brandos egzamino rezultatų apibendrinimas“ 64 mokytojai iš 29 savivaldybių pasidalijo egzamino įgyvendinimo patirtimi.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, pranešime „Menų mokyklinis brandos egzaminas – idėja formalumų pinklėse“ pristatė šių metų egzamino rezultatus, pateikė informaciją apie tai, kad patikslinti menų brandos egzamino vertinimo kriterijai buvo sklandžiai pritaikyti egzamino vykdymo procese, akcentavo, kad į egzamino vykdymą efektyviai įsitraukė ne tik mokyklų mokytojai ir administracijos atstovai, bet ir savivaldybės švietimo padalinio specialistai. Buvo priminta, kad kaip ir ankstesniais metais Nacionalinis egzaminų centras atliks Menų mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų analizę, kurios rezultatai bus pateikiami kiekvienai mokyklai individualiai (Pranešimas).

Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centro metodininkė, pristatė mokyklų patirtį kuriant elektroninius aplankus „EUfolio“ projekte, supažindino su naujomis aplinkomis, kaip pagreitinti informacijos kelią tarp mokinio, mokytojo ugdymo procese, brandos egzamino kandidato, kandidato vadovo, vertinimo komisijos narių egzamino vykdymo metu. Pristatytos galimybės – optimizuojant pasirengimą egzaminui, mokinio pasiekimų gerinimui – sudomino renginio dalyvius.

Vertindami atnaujintus menų brandos egzamino (toliau – MBE) vertinimo kriterijus, menų mokytojai teigė, kad jie suprantami tiek egzamino vykdytojams, tiek kandidatams bei jų vadovams, nes po patikslinimo jie tapo konkretesni, nėra pasikartojimų, geresnė struktūra, atitinka menų dalykų bendrąsias programas. Dailės mokytojų grupė teikė siūlymus kai kurioms vertinimo sritims: „ Vaizdavimo būdas“, „Kūrybinio proceso įsivertinimas“, „Kūrybinio darbo pristatymas“ . Teatro mokytojai kvietė kuo objektyviau vertinti.

Mokytojai pastebėjo, kad mokiniai nepasinaudoja savo turimomis techninėmis priemonėmis – konsultacijų neįsirašo, po to pamiršta aprašyti tai, kas buvo aptarta. Siūlė mokiniams konsultacijų metu pasinaudoti turimomis vaizdo, garso priemonėmis ir įsirašyti apmąstymus, gvildentus klausimus, susitarimus. Teatro mokytojai siūlė: „Nuo pirmos klasės nereikia pildyti pratybų, reikia rašyti. Skatinti mokinio kūrybą, vaikų kūrybą. Neformaliojo ugdymo metu stengtis, kad vaikai kurtų“. Teatrinio ugdymo kuratorė dr. Vida Kazragytė pabrėžė: „ Kalbėjimo įskaita nemaloni, nepatraukli. O jeigu būtų šiek tiek teatro – vaikas puikiai atsiskleistų“.

Kandidatų vadovai atkreipė dėmesį į „2015 m. menų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos“ (toliau – Vykdymo instrukcija) III skyriaus 8 punkte nurodytą terminą („Mokinys ne vėliau nei prieš 21 dieną iki pristatymo dienos darbo vadovui pateikia užbaigtą kūrybinio darbo aprašą (spausdintine forma ir elektronine / skaitmenine laikmena (CD)“). Siūlė 21 dienos terminą keisti į 14 dienų, t. y. siūloma pristatyti prieš 14 dienų. Mokytojai minėjo, jog pasiteisino rekomendaciniai laiškai kandidatams dėl kūrybinio darbo aprašo. Vykdymo instrukcijoje siūlė: atsisakyti visų formuluočių „rekomenduotina“, anksčiau sudaryti Egzaminų centrus ir vertinimo komisijas, nustatyti aiškesnę tvarką dėl laikaraščio tvirtinimo, archyvuojant dokumentaciją aiškiai nurodyti, ką reikia skaitmeninti. Siūlė: laikaraštį saugoti archyve, aiškiau reglamentuoti filmavimą.

Išryškėjo, jog ne visuose savivaldybių rajonuose sudarytų vertinimo komisijų nariai buvo kompetentingi. Kandidatų vadovai atkreipė dėmesį, kad komisijos pirmininkas turėtų imtis lyderystės, gebėtų skaityti dokumentus ir rasti juose atsakymus. Teikė pasiūlymus: organizuoti mokymus komisijų nariams, vykdyti išvykstamuosius mokymus egzamino vykdytojams, akcentavo, kad ugdymo įstaigų administracija ir visi mokytojai turi būti išklausę seminarus apie egzamino rengimą, vertinimą ir įgyvendinimą.

Išryškėjo, kad dar pasitaiko, jog menų mokytojams tenka MBE rengti po 30 kandidatų. Laima Rutkauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, pritarė: „30 mokinių – didelės grupės. Jeigu iš jų 4 ar 5 nori laikyti – turėtų būti atskira grupė. Konsultacijoms yra skiriamos valandos Bendruosiuose ugdymo planuose. Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos. Apmokėjimas labai priklauso nuo mokinio krepšelio“.

Paaiškėjo, jog ne visose mokyklose buvo atkreiptas dėmesys į Vykdymo instrukcijoje įvardytą galimybę: „Mokykloje, kurioje mokinys vykdo kūrybinį procesą, mokyklos vadovo gali būti sudaryta menų brandos egzamino konsultacinė grupė iš lietuvių kalbos, informacinių technologijų ir kt. dalykų mokytojų, pagal poreikį konsultuosianti visus egzaminą pasirinkusius mokinius“. Minėtas bendradarbiavimas ženkliai padėtų tiek kandidatams, tiek jų vadovams su mažesnėmis sąnaudomis vykdyti egzaminus.

Renginio dalyviai smulkiai aptarė egzamino organizavimo ir vykdymo klausimus, pateikė pasiūlymus, kurie perduoti Nacionaliniam egzaminų centrui.

Menų brandos egzamino įgyvendintojai dirbo grupėmis, kurioms vadovavo Rita Mikučionytė, Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU) Ugdymo mokslų fakulteto (toliau – UMF) Dailės katedros lektorė, Irena Staknienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, vadovėlių autorė, Žydrė Jautakytė, LEU UMF Šokio ir teatro katedros lektorė, UPC metodininkė, LEU UMF Šokio ir teatro katedros docentės: dr. Birutė Banevičiūtė, dr. Vida Kazragytė. Apsvarstę iš anksto pateiktus „Klausimus darbui grupėse“, renginio dalyviai kėlė aktualius klausimus dėl menų brandos egzamino vykdymo. Malonu, kad į iškeltus klausimus kiti mokytojai čia pat pateikė sprendimo būdus, atsakymus, pagrįstus gerosios patirties pavyzdžiais.

Dėkojame ugdymo įstaigų vadovams už sudarytą galimybę aukščiau išvardytiems mokytojams dalyvauti menų brandos egzamino rezultatų aptarime, taip pat LEU ir ypač Astai Meškauskienei, Ugdymo mokslų fakulteto prodekanei, Nacionaliniam egzaminų centrui ir Švietimo informacinių technologijų centrui už dalykišką bendradarbiavimą apibendrinant 2015 metų menų brandos egzamino rezultatus.

Primename, kad meninio ugdymo komandų 2015 m. rugpjūčio 26 d. (trečiadienį) laukiame tradicinėje metodinėje dienoje, kuri vyks LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Studentų g. 39, Vilnius.

 

Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt 852772194
Regina Žukienė, regina.zukiene@upc.smm.lt