Metodinės dienos „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“

Programos anotacija

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51, 182 punkto nuostatas, tęsia veiklas, populiarinančias Lietuvos kultūros paveldą ir stiprinančias etninės kultūros vertybių bendruomenėje bei šeimoje svarbą.

2016 m. spalio 27–28 d. organizuojamos metodinės dienos „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“, kurių tikslas – tobulinti mokytojų didaktinę kompetenciją, supažindinant juos su Lietuvos švietimo prioritetais 2016–2017 m. m., aktyviais regionų etnokultūros židiniais, tautinių bendruomenės tradicijų puoselėjimo gerąja patirtimi.

Metodinės dienos skirtos etninės kultūros mokytojams, įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą, Etninės kultūros savaitės mokykloje organizatoriams (dalyviams pagal sąrašą). Metodinių dienų veiklomis bus paminėti Mokyklos bendruomenių metai.

Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija

Renginys

SEINŲ LIETUVIŲ „ŽIBURIO“ MOKYKLA, 22 Lipca g. 18b, 16-500 Seinai (Lenkija)
2016-10-27 10:00 – 2016-10-28 16:00 (14 akad. val.)
Švietimo įstaigos vadovas, Bibliotekininkas, Pagalbos mokiniui specialistas, Neformaliojo švietimo mokytojas, Profesijos mokytojas, Pradinio ugdymo mokytojas, Dalykų mokytojas, Lietuvos ir Lenkijos (Seinų ir Punsko) lietuviškų mokyklų bendruomenės.
Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".

Apie renginį

PRANEŠIMAI:

Rūta Čėsnienė, Daiva Lebednikaitė Vilniaus Senvagės gimnazijos patirtis: „Auginame giminės medį“, Tiriamojo darbo aplankas.

Rasa Gailiuvienė „Etninės kultūros reikšmė formuojant bendruomenės tradicijas, elgesį ir etiketą“. Viktorina „Pažink mano kraštą Mažąją Lietuvą“ bendruomenės tradicijų kontekste“ .

Egidija Kontrimienė „Etninė kultūra - integrali ugdymo proceso dalis“.

Irena Marcinkevičienė „Etninė kultūra mokyklos bendruomenės gyvenime“.

Dr. Zita Nauckūnaitė „Kalendorinių švenčių turinys ir formos bendruomenės tradicijų kontekste“. Pranešimas „Nebūkime apgauti“ informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ (2016 m. gruodžio 20 d. Nr 11 / 366) 15-16 psl.

Dr. Juozas Pabrėža„Gimtoji kalba ir tarmė kaip tautinio tapatumo ženklai“.

Birutė Sveikatienė „Etninės kultūros ženklai bendruomenės gyvenime“.

Dr. Vytautas Tumėnas„Etnografinių regionų samprata“(pranešimas, metodinė medžiaga).

Aldona Vaicekauskienė Mano patirtis perteikiant etnokultūrines vertybes Punsko mokyklose.

STRAIPSNIAI SPAUDOJE: 

Rūta Čėsnienė Metodinių dienų lietuvių etninėse žemėse – Seinuose ir Punske (Lenkija) – atgarsiai“ .

Rūta Čėsnienė „Lietuvių etninėse žemėse Lenkijoje vyko švietimui ir etninei kultūrai skirtos metodinės dienos“ (portale alkas.lt, Ugdymo plėtotės centro naujienose, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos svetainėje, Lenkijos lietuvių elektroninio leidinio Aušra puslapyje, išleistas leidinyje Aušra Nr. 21).

Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ (2016 m. lapkričio 22 d. Nr 10 / 365) vyriausiosios redaktorės Zinos Rimgailienės straipsnių ciklo „Metodinės dienos etninėse žemėse“ pirmoji dalis 10-11 psl.

Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ (2016 m. gruodžio 20 d. Nr 11 / 366) vyriausiosios redaktorės Zinos Rimgailienės straipsnių ciklo „Metodinės dienos etninėse žemėse“ antroji dalis 14-16 psl.

Klaipėdos rajono švietimo centras Metodinėse dienose lietuvių etninėse žemėse – Seinuose ir Punske (Lenkija) ir Klaipėdos rajono pedagogai“.

Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt 852772194
Meilė Čeponienė, meile.ceponiene@upc.smm.lt