Programos anotacija

Šiuolaikinio ugdymo esmė – dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų. Technologinio ugdymo tikslas – puoselėti vertybines nuostatas ir technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam žmogui nuolat kintančioje socialinėje kultūrinėje aplinkoje, išsiugdyti pozityvias nuostatas nuolatinei pažangių technologijų kaitai, ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas“ (toliau – Programa, 2017-04-04 akredituota, Įsakymo numeris VK-38) siekiama tobulinti technologijų mokytojų dalykinių, paremtų STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos – toliau tekste STEAM), darnaus vystymosi principais bei vertybinėmis nuostatomis kompetencijas, daugiau dėmesio skiriant technologinio ugdymo aktualijoms ir problemoms spręsti, ugdymo procesą nukreipti esminėms kompetencijoms ugdyti atsižvelgiant į didžiulius technologijų, kaip mokslo, pokyčius pasaulyje ir Europoje, Lietuvos švietimo sistemoje.
Kvalifikacijos tobulinimo tema aktuali, nes visuomenei vis labiau reikia kūrybingų žmonių, puoselėjančių tautos tradicijas ir vertybines nuostatas, gebančių jas derinti su šiuolaikinių technologijų pasiekimais, mąstyti savarankiškai, bendradarbiauti, identifikuoti problemas ir į jas spręsti, gebančių veikti sistemoje gamta–žmogus–daiktinė aplinka (mokiniams svarbu išmanyti kuriamų ar sukurtų technologijų poveikį gamtai, žmogui, daiktinei aplinkai suprasti, kaip vertinti technologijų teikiamą naudą bei galimą neigiamą poveikį asmens ir visuomenės sveikatai, saugai ir gerovei). Svarbu tobulinti mokytojų STEAM ugdymui aktualias kompetencijas (gebėti integruoti STEAM žinias ir gebėjimus, turinčius inovacinį ir kūrybiškumo potencialą) taip didinant mokinių domėjimąsi STEAM mokslais.
Programą, atsižvelgiant į Lietuvių kalendorines šventes, sudaro keturios dalys: rudens, žiemos, pavasario ir vasaros šventės. Remiantis lietuvių tautos tradicijomis, rankdarbiais, papročiais, kultūra ir etiketu bus analizuojamos visos technologinio ugdymo programos (mityba, tekstilė, konstrukcinės medžiagos, elektronika, dizainas) aptariama tradicijų ir šiuolaikiškumo sąsaja STEAM kontekste, IKT taikymo galimybės. Keturių dienų seminarų metu individualiai ir grupėse bus pristatoma ir aptariama geroji minėtų temų praktika, atsižvelgiant į keturias technologinio ugdymo veiklos sritis (projektavimas; informacijos paieška, kaupimas, taikymas ir pateikimas; medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti; technologiniai procesai ir jų rezultatai), problemų sprendimą bendradarbiaujant (toliau PSB), STEAM, kuriama mokomoji medžiaga, projektinių darbų, orientuotų į PSB, STEAM aprašai su vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiais.

Programa skirta technologijų mokytojams, puoselėjantiems ir šiuolaikiškai žvelgiantiems į tautos tradicijas, įgyvendinantiems modulį „Technologijos ir etninė kultūra“, besidomintiems technologijų naujovėmis, inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo technologiniame ugdyme galimybėmis, siekiantiems ugdymo kokybės, įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą.

Numatomas rezultatas – seminaro dalyvių patobulėję intelektualūs/mąstymo, praktinio pobūdžio, perkeliamosios kompetencijos: gebėjimas organizuoti ir planuoti, naudoti IKT ir aktyvaus mokymosi metodus mokymui ir mokymui (si), projektinei veiklai, vaizdinės, mokomosios bei dalijamosios medžiagos ruošimui, mokinių pasiekimų įsivertinimui ir vertinimui; tobulėti ir keistis kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius; išaugęs gebėjimas sistemingai ugdyti mokinių technologinį raštingumą, praktinių ir PSB gebėjimus bei kūrybiškumą, informacinę kultūrą; gilesnis STEAM supratimas bei juo grindžiami mokymo gebėjimai.

Programoje taikomos darbo formos: paskaita, demonstracija, diskusija, individualus ir grupinis praktinis darbas, savarankiškas darbas, analizė, refleksija.

Programos trukmė – 40 val. Programą sudaro 4 sesijos su savarankiškomis užduotimis. I sesija – Žiemos šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra; II sesija– Pavasario šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra; III sesija – Vasaros šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra; IV sesija – Rudens šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra.
Dalyviams, atlikusiems visos programos praktines užduotis, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintą technologinio ugdymo dalykinę kompetenciją.

Technologinis raštingumas


Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Mokinių / ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija
Naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija
Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos
Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija

Renginys

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, S. Konarskio g. 27 (Vilnius)
2017-06-12 09:00 – 2017-06-12 16:15 (8 akad. val.)
Dalykų mokytojas, technologijų, gamtos mokslų, menų (muzikos, dailės, dizaino), etninės kultūros, pradinio ugdymo, profesinio mokymo mokytojai
Renginys yra mokamas

Kvalifikacijos tobulinimo programos „RĖDOS RATAS: TRADICIJOS IR ŠIUOLAIKIŠKUMAS“ IV-oji dalis „Rudens šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra“. 

Praktinių užduočių analizė, savarankiškų darbų pristatymas, tradicijų ir šiuolaikiškumo sąsajų STEAM kontekste, IKT taikymo galimybių aptarimas.

08.30–9.00

Seminaro dalyvių registracija, kava

9.00–9.15

Kvalifikacijos tobulinimo programos 4 sesijos tikslų pristatymas.

9.15–10.00

Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas. Rudens šventės.

10.00–10.15

Skirstymas į grupes (ekspertų metodas).

10.15–10.30

Kavos pertrauka.

10.30 –12.45

Darbas penkiose sekcijose: dizaino, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, mitybos (tradicijos, papročiai, simbolika, dekoracijos, rankdarbiai). Projektai mokinių mokymosi motyvacijos, kūrybiškumo ir aukštesnių mokymosi pasiekimų didinimui

12.45–13.30

Pertrauka

13.45– 14.45

Grupės darbas: Lietuvių liaudies tradicijų ir šiuolaikiškumo dermė.

14:45–15:10

Darbo grupėse įsivertinimas, vertinimas. IKT įrankiai mokinių pasiekimų vertinimui (plickers, quizizz įrankių taikymas mokinių pasiekimų vertiniui)

15.10–15.45

Metodinės medžiagos (informacija, projektavimas, procesai, vertinimas) rengimas ir pristatymas.

15.45–16.00

Kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą ir didinti mokymosi motyvaciją?

Refleksija. Kvalifikacijos tobulinimo programos apibendrinimas.

Dalyvių veiklų atsiskaitymas. Savarankiškus tarpsesijinius darbus iki 2017 m. birželio 5 d. siųsti technologijų kuratorei Eglei Vaivadienei adresu Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt.

RYŠIAMS:

Ugdymo turinio klausimais:

  • Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, tel. (8 5)  210 9826, el. p. Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt,
  • Aušra Jurgaitienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos ir Vilniaus krikščionių gimnazijos vyresnioji technologijų mokytoja, tel. 8 616 00 853, el. p. ausra.liutas62@gmail.com.

Organizaciniais klausimais – Alė Vilutienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė, tel. (8 5)  277 2194, el. p. Ale.Vilutiene@upc.smm.lt.

 

Nacionalinė švietimo agentūra

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt 852772194
Eglė Vaivadienė, egle.vaivadiene@nsa.smm.lt +37065817998
Giedrė Čiapienė, giedre.ciapiene@nsa.smm.lt 865818319
Eglė Vekerotienė, egle.vekerotiene@upc.smm.lt