Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: dailės brandos egzamino atvejo analizė

Programos anotacija

Keičiantis ugdymo paradigmoms, kartu keičiasi ir mokinių pasiekimų vertinimo samprata – nuo vienkartinio, konstatuojamojo veiksmo link vertinimo kaip nuolatinio proceso. Šiuolaikinis vertinimas yra dialogiškas, grindžiamas grįžtamuoju ryšiu, mokinių įsivertinimu, mokymosi rezultatų savikontrole. Kiek šiuolaikinė vertinimo samprata jau įsigalėjo mokymo praktikoje? Kaip teigiama Švietimo ir mokslo ministerijos parengtoje Švietimo problemos analizėje „Meninio ugdymo pamoka: ką reikėtų keisti“ (2012), ugdymo ir mokymosi vertinimas vis dar įvardijamas kaip viena iš tobulintinų veiklos aspektų.
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309. (2015), vertinimui keliami dar aukštesni reikalavimai: „Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu.“ Mokytojams iškyla sudėtingas uždavinys ne tik taikyti šiuolaikinius vertinimo būdus, bet ir suderinti savo vertinimo sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti jau egzituojančius suderinto vertinimo pavyzdžius - menų brandos egzaminas yra inovatyvus apibendrinamojo vertinimo būdas, integruojantis formuojamojo, kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus. Todėl šio egzamino procesų ir kandidatų darbų analizė padės dalyviams geriau suprasti, kaip ugdymo procese tikslingai derinti minėtus vertinimo būdus.
Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis - 30 val. Iš jų - 18 val. skirta auditoriniam darbui ir 12 val. - savarankiškam darbui.
Programą sudaro trys sesijos, kurios vyks Ugdymo plėtotės centre:
- pirmoji 6 val. sesija. Pagrindinis laikas bus skirtas ankstesniais metais egzaminą laikiusių kandidatų darbų analizei ir vertinimo ypatumams. Be to, dalyviai bus supažindinti su savarankiško darbo užduotimi - vertinimo patirties refleksijos dienoraščiu.
- antroji 6 val. sesija. Skirta aptarti formuojamojo vertinimo ypatumams pasitelkiant vadovavimo egzamino kandidatams patirtį;
- trečioji 6 val. sesija. Jos metu dalyviai reflektuos įgytą mokinių pasiekimų vertinimo patirtį, pristatys savarankiško darbo užduotis.

Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją.


Brandos egzaminai


Mokinių / ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, 201-202 aud., M. Katkaus g. 44 (Vilnius)
2017-02-02 10:00 – 2017-02-02 16:00 (6 akad. val.)
Dalykų mokytojas
Renginys yra mokamas

Programa vyks 2017 m. vasario 2 d., balandžio 5 d., birželio 19 d. 

Laikas

Tema

Lektorius

10.00–11.30

Menų brandos egzamino kūrybinio proceso koordinavimas virtualioje aplinkoje

Ugdymo plėtotės centro metodininkas

Povilas Leonavičius

11.30–12.00

Pertrauka

 

12.00–13.30

Menų brandos egzamino organizavimo ypatumai

Ugdymo plėtotės centro metodininkė

Žydrė Jautakytė

13.30–14.00

Pertrauka

 

14.00–15.30

Dailės brandos egzamino vertinimo ypatumai: vertinimo kriterijai

Žydrė Jautakytė

15.30–16.00

Savarankiško darbo užduoties aptarimas

Žydrė Jautakytė

 

Ugdymo plėtotės centro 2017 metų renginiai menų mokytojams.

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Povilas Leonavičius, povilas.leonavicius@upc.smm.lt
Žydrė Jautakytė, zydre.jautakyte@gmail.com
Regina Žukienė, regina.zukiene@upc.smm.lt
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt