Programos anotacija

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ (toliau – programa) – 2015–2017 m. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ KA 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving) intelektinis produktas. Programa parengta bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijoms.
Švietimo organizacijoms vienas iš iššūkių yra išugdyti piliečius, gebančius integruoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, matematikos, inžinerijos) žinias ir gebėjimus, turinčius inovacinį ir kūrybiškumo potencialą. Kaip rodo tyrimai (pvz., „Edukacinių inovacijų taikymas X rajono Švietimo ir ugdymo organizacijose“ (2013 m.), „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje“ (2010 m.), išorinis veiksnys, darantis įtaką edukacinių inovacijų taikymui – besikeičianti, informacinė visuomenė; vidinis veiksnys – organizacijos bendruomenė, nes nuo jos priklauso edukacinių inovacijų taikymo sėkmingumas organizacijoje. Svarbiausi kliuviniai, kurie išryškėja taikant edukacines inovacijas – švietimo bendruomenės nepakankama kompetencija kurti ir taikyti įvairius problemų sprendimo bendradarbiaujant metodus, skaitmeninius išteklius. Kūrybiškai spręsti problemas reikia ir laisvės.

Seminaro tema „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ aktuali, nes visuomenei vis labiau reikia žmonių, gebančių mąstyti savarankiškai, bendradarbiauti, turinčių savo vertybines nuostatas, galinčių nustatyti problemas ir jas spręsti. Tam gali būti naudinga tarptautinės patirties sklaida, diskusijos ir gilus pagrindinių programos temų – duomenimis grįstas pamokos tobulinimas, geimifikacija, STEAM, problemų sprendimas bendradarbiaujant (toliau – PSB) – išmanymas. Seminaruose bus pristatoma bei aptariama geroji minėtų temų praktika, kuriama ir bendrinama įvairaus skaitmeninio formato mokomoji medžiaga. Bus pristatoma daugiau kaip 20 skirtingų informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) įrankių ir programų, tinkamų mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimų ugdymui, vertinimui ir įsivertinimui.

Programa akredituota (AIKOS kodas: 213001128; įsakymo numeris ir data: VK-38, 2017-04-04), skirta STEAM (ir įvairių) dalykų mokytojams, siekiantiems ugdymo kokybės, besidomintiems inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdymo procese galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant.
Programos trukmė – 40 akad. val., po 16 val. teorijai ir praktinėms veikloms, 8 akad. val. savarankiškam darbui.
Programos:
- pirmoji dalis vyks 2018 m. rugpjūčio 23-24 d. Ugdymo plėtotės centre,
- antroji dalis vyks 2018 m. spalio 29-30 d. Ugdymo plėtotės centre.
Savarankiškas darbas – mokymo(si) scenarijų (pamokų ir/ar projektų planų, mokymo(-si) medžiagos) rengimas pasirinkta viena iš keturių temų (duomenimis grįstas ugdymo tobulinimas, STEAM, geimifikacija, PSB). Ugdymo plėtotės centro metodininkų įvertinti bei tinkamais viešinti pripažinti darbai bus talpinami „Ugdymo sode“.

Dalyviams, atlikusiems visos programos praktines užduotis ir savarankiškus darbus, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintas bendrąsias, dalykines ir didaktines kompetencijas. Dalyvavusiems vienoje dalyje – Ugdymo plėtotės centro pažymos.

Kvalifikacijos tobulinimo programa mokama, ją sudaro dvi dalys. Dalyvio mokestis už visą kvalifikacijos tobulinimo programą – 80 eurų. Vienos dalies renginio dalyvio mokestis – 50 eurų.
Mokestis turi būti sumokėtas iki seminaro pradžios pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą (pridėta registracijos formoje). Atvykus į seminarą pateikti pavedimo kopiją. Jei pinigus mokykla perves po renginio, privalote atvežti mokyklos garantinį raštą.
Dalyviams išrašomos sąskaitos - faktūros.


Informacinis raštingumas, technologijos


Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija
Mokinių / ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija
Mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetencija
Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, 201-202 aud., M. Katkaus g. 44 (Vilnius)
2017-11-30 09:00 – 2017-12-01 16:15 (16 akad. val.)
Dalykų mokytojas, Programa skirta STEAM (ir įvairių dalykų) dalykų mokytojams, siekiantiems ugdymo kokybės, besidomintiems inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdyme galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant.
Renginys yra mokamas

Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos  (AIKOS kodas:  213001128. Įsakymo numeris ir data: VK-38 (2017-04-04)) antrosios  dalies darbotvarkė.

NAKVYNĖS GALIMYBĖS.

UPC seminarų ciklas ugdymo kokybei tobulinti.

Nacionalinė švietimo agentūra

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Eglė Vaivadienė, egle.vaivadiene@nsa.smm.lt +37065817998
Giedrė Čiapienė, giedre.ciapiene@nsa.smm.lt 865818319
Žaneta Guokienė, zaneta.guokiene@nsa.smm.lt
Eglė Vekerotienė, egle.vekerotiene@upc.smm.lt
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt