Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai

Programos anotacija

Įvairiose auditorijose susitinkant su meninio ugdymo pedagogais, aiškėja, kad jiems sunkiausia yra atrasti būdus, kaip pereiti nuo mokymo prie savivaldžio mokinių mokymosi, kaip ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kaip susieti intuityvius ir sąmoningus meno pažinimo procesus. Tai yra šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos problemos. Dar viena svarbi problema, kylanti meninio ugdymo mokytojams, yra klasės valdymas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimas bei jų įtraukimas į mokymąsi. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ sukurta, siekiant padėti meninio ugdymo pedagogams spręsti jiems aktualias problemas.
Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro privaloma ir pasirenkama turinio dalys: programos klausytojams privalu dalyvauti dviejose sesijose ir iš 4 siūlomų dalykinių sesijų pasirinkti ne mažiau kaip dvi. Minimali programos apimtis – 56 val. Iš jų – 28 val. skirtos darbui auditorijoje ir 28 val. – savarankiškam darbui. Maksimali – 80 val., iš kurių 40 skirta darbui auditorijoje ir 40 val. – savarankiškam darbui. Tokia programos struktūra ir apimtis pasirinkta, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iškeltus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir tikint, kad tik tęstinis, ilgalaikis kvalifikacijos tobulinimas gali padėti pedagogams savo darbe pasiekti geresnių rezultatų.
Programai įgyvendinti bus formuojamos šios dalyvių grupės:
- dailės mokytojai;
- muzikos mokytojai;
- šokio mokytojai;
- teatro mokytojai.
Programą sudaro šešios sesijos, kurios vyks Ugdymo plėtotės centre ir kitose vietose:
- Pirmoji sesija yra privaloma visiems programos dalyviams. Pagrindinis sesijos laikas bus skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ypatumams ir klasės valdymo psichologiniam aspektui aptarti. Be to, psichologiniu požiūriu bus analizuojamos konkrečios dalyvių pateiktos klasės valdymo situacijos. Dalyviams bus paskirta šios sesijos savarankiško darbo užduotis: aprašyti savo atrastus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukimo į meninio ugdymo veiklas būdus. Ši užduotis gali būti integruojama į pasirenkamųjų sesijų savarankiško darbo užduočių atlikimą.
- Antroji sesija yra pasirenkamoji. Ji dalykinėse mokytojų grupėse bus skirta aptarti klasės valdymo strategijoms ir produktyvų mokinių mokymąsi skatinančioms užduotims. Bus pateikta šios sesijos savarankiško darbo užduotis – 1) išbandyti praktikoje siūlytas klasės valdymo strategijas ir apibendrinti patirtį raštu; 2) sukurti aktyvų mokinių mokymąsi skatinančių užduočių pavyzdžių ir juos išbandyti; 3) įsivertinti.
- Trečiosios pasirenkamosios sesijos metu dalyviai dalykinėse grupėse aiškinsis meno kūrinių suvokimo, analizės ir vertinimo procesus bei mokysis kurti interpretacines ir kūrybinį mąstymą skatinančias užduotis. Šioje sesijoje bus aptarta, kokias skaitymo ir rašymo strategijas taikyti menų pamokose. Bus pateiktos šios sesijos savarankiško darbo užduotys – 1) išbandyti klasėje aptartas skaitymo ir rašymo strategijas ir apibendrinti patirtį raštu; 2) sukurti interpretacinių užduočių pavyzdžių, juos išbandyti; įsivertinti.
- Ketvirtosios pasirenkamosios sesijos metu dalyviai dalykinėse grupėse analizuos meninės raiškos organizavimo ypatumus. Bus pateikta šios sesijos savarankiško darbo užduotis – 1) parengti ir išbandyti mokinių gebėjimų įsivertinimo ir meninės raiškos pasiekimų aptarimo organizavimo pavyzdžius; 2) parengti meninės raiškos užduoties atlikimo planą.
- Penktoji pasirenkamoji sesija bus skirta meninio ugdymo tiriamiesiems darbams aptarti. Jos metu dalyviai analizuos menų brandos egzamino kūrybinių darbų aprašus, mokyklose vykdomų projektinių darbų pavyzdžius ir aiškinsis tiriamųjų darbų organizavimo strategijas. Bus pateikta šio modulio savarankiško darbo užduotis – parengti tiriamojo darbo vykdymo projektą.
- Šeštoji sesija yra privaloma. Jos metu dalyviai pristatys savarankiško darbo užduotis, jas aptars grupėse, dalyvaus vertinamojoje diskusijoje.

Pedagogams, dalyvavusiems 2-ose privalomose ir 2-ose ar daugiau pasirenkamųjų sesijų, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, t. y. įvykdžiusiems ne mažiau kaip 50 programos val., bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie patobulintas mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją bei ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.


Metodinės veiklos stiprinimas


Mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetencija
Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija
Registracija jau baigėsi.

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, 302 aud., M. Katkaus g. 44 (Vilnius)
2017-10-20 09:00 – 2017-10-20 16:00 (6 akad. val.)
Dalykų mokytojas
Renginys yra mokamas

Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ antroji sesija „Dailės kūrinio ir mokinių kūrybos analizės, supratimo, aptarimo ir vertinimo tobulinimas“ (pasirenkamoji). Renginys skirtas dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino mokytojams.

Laikas

Tema

Lektorius

9.00–10.30

Dailės kūrinio analizė ir patyriminis ugdymas

Rita Mikučionytė, Lietuvos edukologijos universiteto Dailės katedros docentė, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos dailės mokytoja ekspertė

10.30–10.45

Pertrauka

10.45–12.15

Mokymosi motyvacijos skatinimas ir mokinių kūrybos aptarimas bei vertinimas: situacijų analizė

Doc. Rita Mikučionytė.

Jurga Sprindžiūnienė, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos dailės istorijos mokytoja.

Rasa Klingaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytoja ekspertė.

12.15–13.00

Pertrauka

13.00–14.30

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi strategijos savarankiškai mokantis suprasti meno kūrinius.

Doc. Rita Mikučionytė

 

Šiuolaiknė dailės ugdymo didaktika - visų sesijų darbotvarkės.

Informacija apie apmokėjimą.

UPC kvietimas menų mokytojams.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai menų mokytojams 2017 m. II pusmetį.

 

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Žydrė Jankevičienė, zydre.jautakyte@gmail.com
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt