Patyriminis mokymasis: idėja - veiksmas - aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis

Programos anotacija

Kvalifikacijos tobulinimo akredituota (įsakymo numeris ir data: VK-60, 2017-05-12) programa „Patyriminis mokymasis: idėja- veiksmas-aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis“ (toliau – Programa) siekiama tobulinti technologijų mokytojų mokymo nuostatas ir būdus, aktyviau taikyti patyriminį mokymą, paremtą praktinėmis mokinių bendradarbiaujant veiklomis, integruojant šių dienų technologijų pasiekimus, STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos – toliau tekste STEAM), didesnį dėmesį skiriant technologijų pažangai, inovacijoms, technologinio ugdymo aktualijoms, ugdymą nukreipti esminėms kompetencijoms ugdyti atsižvelgiant technologijų, kaip mokslo, pokyčius pasaulyje ir Europoje, Lietuvoje.
Kvalifikacijos tobulinimo tema aktuali, nes visuomenei vis labiau reikia kūrybingų žmonių, gebančių kompleksiškai taikyti šiuolaikinių technologijų pasiekimus, mąstyti savarankiškai, bendradarbiauti, identifikuoti problemas ir į jas spręsti, gebančių veikti sistemoje gamta–žmogus–daiktinė aplinka (mokiniams svarbu išmanyti kuriamų ar sukurtų technologijų poveikį gamtai, žmogui, daiktinei aplinkai suprasti, kaip vertinti technologijų teikiamą naudą bei galimą neigiamą poveikį asmens ir visuomenės sveikatai, saugai ir gerovei). Svarbu tobulinti mokytojų patyriminio mokymo organizavimo, STEAM ugdymui aktualias kompetencijas (gebėti integruoti STEAM žinias ir gebėjimus, turinčius inovacinį ir kūrybiškumo potencialą) taip didinant mokinių domėjimąsi tiriamosiomis veiklomis, naujaisiais technologijų pasiekimais, STEAM mokslais.
Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro keturios dalys:
• Konstrukcinės medžiagos, elektronika: nuo idėjos iki rezultato.
• Virtuvė – tavo eksperimentinė laboratorija
• Atrask tekstilę
• Patyriminis mokymasis ir dizainas.
Programa apima visas technologinio ugdymo programas (mitybą, tekstilę, konstrukcines medžiagas, elektroniką, dizainą). Keturių dienų seminaruose bus aptariama patyriminio mokymo esmė, nauda: individualiai ir grupėse bus pristatoma ir aptariama geroji praktika, atsižvelgiant į keturias technologinio ugdymo veiklos sritis (projektavimas; informacijos paieška, kaupimas, taikymas ir pateikimas; medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti; technologiniai procesai ir jų rezultatai), problemų sprendimą bendradarbiaujant, kuriama mokomoji medžiaga, projektinių darbų, orientuotų į patyriminį mokymą aprašai su vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiais.

Programa skirta technologijų mokytojams, šiuolaikiškai žvelgiantiems į ugdymą, besidomintiems technologijų naujovėmis, inovatyviais ugdymo metodais, patyriminiu mokymu, IKT taikymo technologiniame ugdyme galimybėmis, siekiantiems ugdymo kokybės.
Programoje taikomos darbo formos: paskaita, demonstracija, diskusija, individualus ir grupinis praktinis darbas, savarankiškas darbas, analizė, refleksija.

Programos trukmė – 40 akad. val. Dalyviams, atlikusiems visos programos praktines užduotis, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintą technologinio ugdymo dalykinę kompetenciją.Technologinis raštingumas


Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija
Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos
Profesinės komunikacijos kompetencija
Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija

Renginys

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, S. Konarskio g. 27 (Vilnius)
2018-02-19 09:00 – 2018-02-19 16:50 (8 akad. val.)
Profesijos mokytojas, Pradinio ugdymo mokytojas, Dalykų mokytojas
Renginys yra mokamas

2 sesija. 2018 m. vasario 19 d. „Virtuvė – tavo eksperimentinė laboratorija“

Laikas

Veiklos

Lektorius, veiklų moderatorius

9.00–9.10

KTP „Patyriminis mokymasis“ II d. „Virtuvė – tavo eksperimentinė laboratorija“ pristatymas

Alė Vilutienė,

Ugdymo plėtotės centro  metodininkė

9.10–9.55

Valgymo psichologija ne mažiau svarbu nei fiziologija: įsitikinimai apie maistą

Rosita Kanapeckaitė,

psichologė-psichoterapeutė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderio ugdymo centro psichologė, Valgymo psichologijos programos, paremtos Kognityvine elgesio terapija bei Dėmesingu valgymu autorė

9.55 – 10.40

Psichologinė būsena ir maistas, kas nuo ko priklauso

10.40 –11.25

Kodėl šakutės taip greitai „dirba“?

11.25–12.00

Pertrauka

12.10–14.40

Mitybos pamokos kitaip: daržovės ir jų prieskoniai (maistinė vertė, pjaustymo būdai, terminis apdirbimas, gaminimas, dekoravimas, pateikimas, degustavimas)

Nijolė Staišiūnienė,

technologijų mokytoja metodininkė, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos tarybos narė

15.10–15.20

Pertrauka

15.20–16.20

Mitybos, tiksliųjų ir gamtos mokslų integracija.

Tarpdalykinės integracijos užduočių kūrimas ir pristatymas

Aušra Jurgaitienė,

technologijų mokytoja metodininkė, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos tarybos narė, metodinės medžiagos bendraautorė

16.20–16.50

Refleksija

III sesija - balandžio 5 d.

IV sesija - birželio 14 d.

Informacija apie apmokėjimą.

RYŠIAMS:

Ugdymo turinio klausimais – Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, tel. (8 5)  210 9826, el. p. Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt,

Organizaciniais klausimais – Alė Vilutienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė, tel. (8 5)  277 2194, el. p. Ale.Vilutiene@upc.smm.lt.

 

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Eglė Vaivadienė, eglevaivadiene@gmail.com 852109826
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt