Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas

Programos anotacija

Šiandien vis dažniau akcentuojama mokėjimo mokytis, dalykinio raštingumo bei skaitymo ir rašymo svarba. Pagal 2015 metų PISA (Programme for International Student Assessment) – Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo rezultatų skaitymo gebėjimus Lietuva užima tik 39-ą poziciją, t.y. žemiau OECD šalių vidurkio [20]. Tarptautinių tyrimų [18], [19], [20], [21] rezultatų analizės rodo, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojantis mokinių skaitymo gebėjimus, yra mokytojų pasirengimas mokyti dalyko tekstų skaitymo strategijų ir ugdyti mokinių gebėjimą taikyti jas. Dalykinis skaitymas – tai žinių, patirties ir išsiugdytų gebėjimų naudojimas skaitant tam tikros srities tekstus. Tam, kad mokiniai suprastų informacinių technologijų dalyko tekstą ir galėtų laisvai komunikuoti, jie turi suprasti šio dalyko kalbą ir prireikus gauti paramą iš savo mokytojo. Ši mokytojo parama galėtų būti efektyvesnė, jam įgijus naujų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, dalyvaujant programoje „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas“.
Programa skirta informacinių technologijų mokytojams, įgyvendinantiems šio dalyko pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
Baigę programą dalyviai įgis žinių ir supratimo apie pagrindines skaitymo ir rašymo strategijas, gebės praktiškai taikyti įgytas žinias bei patirtį ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.
Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val., iš jų 24 val. skirta auditoriniam darbui ir 16 val. – savarankiškam darbui, kuris skirtas praktiškai išbandyti įgytas žinias pamokose.
Programą sudaro trys sesijos:
• Pirmoji 8 akad. val. sesija skirta susipažinti su šiuolaikinės mokinių kartos teksto suvokimo ypatumais ir išsiaiškinti, kokias skaitymo ir rašymo strategijas labiausiai tiktų taikyti informacinių technologijų pamokose dalykiniam tekstui suprasti. Šios sesijos savarankiško darbo užduotis – išbandyti pamokose bent vieną iš aptartų skaitymo ir rašymo strategijų: parengti pamokos planą, įsivertinti, kaip pavyko, ir sukurti šios pamokos pristatymą raštu.
• Antroji 8 akad. val. sesija skirta išnagrinėti, kokios veiklos, šiuo metu jau taikomos mokykloje, padeda ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus, palyginti jas su išbandytomis praktiškai. Šios sesijos savarankiško darbo užduotis – išbandyti pamokose jūsų dar nenaudotą aktyvųjį mokymo metodą, projektinę veiklą ir „Bebro“ korteles: parengti pamokų planus, įsivertinti, kaip pavyko, ir sukurti šių pamokų pristatymus raštu.
• Trečioji 8 akad. val. sesija skirta pristatyti ir aptarti patirtį, kaip sekėsi ugdyti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. Jos metu mokytojai įsivertins savarankiško darbo metu įgytas kompetencijas, gaus grįžtamąjį ryšį iš kolegų ir lektorių, nusimatys tolesnes tobulėjimo kryptis.
Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavusiems teigiamą lektorių įvertinimą apie patobulintas kompetencijas, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintas ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo; ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.

Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, Katkaus g. 44 (Vilnius)
2018-02-21 10:00 – 2018-02-22 16:00 (40 akad. val.)
Dalykų mokytojas, Informacinių technologijų mokytojai
Renginys yra mokamas

Programos „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas“ darbotvarkės:

I–II sesija – vasario 21–22 d.,

III sesija – kovo 19 d.

Informacija dėl apmokėjimo už dalyvavimą programos renginiuose

Kvietimas į renginį

Nakvynės galimybės

Pažymėjimai išduodami tik tiems dalyviams, kurie bus dalyvavę visose trijose sesijose, kitiems bus išduodama pažyma apie dalyvavimą vienoje iš sesijų.

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Povilas Leonavičius, povilas.leonavicius@upc.smm.lt
Giedrė Čiapienė, giedre.ciapiene@upc.smm.lt