Matematinis ugdymas geroje mokykloje

Programos anotacija

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijos pirmajame tiksle pabrėžiama būtinybė „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų dauguma sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai“. Šiuos lūkesčius pabrėžia ir 2017-08-29 LR ŠMM viceministro pasirašytas įsakymas „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“. Vadovaujantis šio dokumento 1 prioriteto tema „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ ir 3 prioriteto temomis „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos“, „Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita“, parengta Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematinis ugdymas geroje mokykloje“ Lietuvos matematikos mokytojams.
Programos turinys apima mokytojų profesinių kompetencijų plėtojimą, vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos (2015) geros mokyklos modelio aspektais: dialogiškas ir tyrinėjantis mokymasis, šaltinių ir informacinių technologijų įvairovės panaudojimas (13.3 punktas), atviros ugdymo(si) aplinkos galimybių panaudojimas (13.8 punktas) bei ugdymo (mokymo) paremto ugdymusi (mokymusi) įgalinimu. Pilietiškumo ugdymo mokykloje aktualumą akcentuoja Pilietinės visuomenės instituto tyrimų rezultatai http://www.civitas.lt/research/pilietiskumo-ugdymo-bukle/. Remiantis tyrimo duomenimis galime teigti, kad mokytojams stinga gebėjimų ir motyvacijos diskutuoti su mokiniais aktualiomis valstybės ir pasaulio gyvenimo temomis. Mokymo dalyvių dalykinių kompetencijų tobulinimas vadovaujasi viena iš šiuolaikinio ugdymo krypčių - matematinio samprotavimo ugdymo svarba mokyklinėje matematikoje.
Seminaruose bus pristatomas ir diskusijose aptariamas ne tik matematikos mokymo ir mokymosi turinys (planavimas, organizavimas, vertinimas), bet taip pat bus gvildenami mokinių ugdymo svarbiausi aspektai – pilietiškumas, kūrybiškumas, informatinis mąstymas, finansinis raštingumas.
Bus mokomasi ne tik auditorijoje, bet ir pagal turinį tinkamose aplinkose, pvz., Valstybės pažinimo centre, stebint ugdymo praktiką mokykloje ir kitur.
Programa skirta Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos mokytojams, 40 akad. val.Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija
Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos
Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, Katkaus g. 44 (Vilnius)
2018-04-23 10:00 – 2018-04-24 17:00 (40 akad. val.)
Dalykų mokytojas
Renginys yra mokamas

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinis ugdymas geroje mokykloje“ darbotvarkė:

I sesija – kovo 8–9 d.,

II sesija – balandžio 23–24 d.

Kvietimas į renginį

Informacija dėl apmokėjimo už dalyvavimą renginyje

 

 

Rūpimais klausimais kreipkitės:

Giedrė Čiapienė, tel. (8 5) 277 2194, el. paštas giedre.ciapiene@upc.smm.lt,

Albina Vilimienė, tel. (8 5) 210 9830, mob. tel. 8 671 36 434, el. paštas albina.vilimiene@upc.smm.lt.

 

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Albina Vilimienė, albina.vilimiene@upc.smm.lt
Giedrė Čiapienė, giedre.ciapiene@upc.smm.lt