Mikrokompiuterio panaudojimo galimybės ugdymo procese

Programos anotacija

Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro parengtame naujame dokumente – „Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenys: „DigCompEdu“ („European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu“, 2017 m.) paminėta, kad labai svarbu į mokymosi veiklas įtraukti užduotis, kuriose mokiniai turi nustatyti ir išspręsti technines problemas, kūrybiškai pritaikyti turimas žinias naujose situacijose ir spręsti problemas bendradarbiaudami. Daug greičiau tai pasiekti padeda į mokyklas atkeliaujantys mikrokompiuteriai „micro:bit“, kuriuos nemokamai, iniciatyvos „Kompiuteriukai vaikams“ rėmėjų dėka, gauna kiekvienas Lietuvos penktokas. Šie įrenginiai suteikia plačias galimybes mokytojui ugdyti mąstantį, gebantį spręsti problemas, savarankišką, veržlų, laisvą ir kūrybišką žmogų. Parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Mikrokompiuterio panaudojimo galimybės ugdymo procese“ padeda ir pačiam mokytojui tobulėti šioje srityje, mokytis ir kurti bendradarbiaujant su kolegomis.
Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijos pirmajame tiksle pabrėžiama būtinybė „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai“. Šiuos lūkesčius pabrėžia ir 2017-08-29 LR ŠMM viceministro pasirašytas įsakymas „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“. Šiame dokumente yra išskirtos 3 prioriteto „Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ kryptys: „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos“, „Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita“.
Šiandien vis dažniau akcentuojamas gebėjimo originaliai, lanksčiai, tikslingai ir produktyviai mąstyti ir veikti ugdymas, t. y. kūrybinio mąstymo ugdymas. Taip pat svarbu ugdyti mokinių informatinį mąstymą, t. y. gebėjimą atpažinti ir formuluoti įvairias aplinkos problemas, logiškai organizuoti ir analizuoti duomenis, pavaizduojant juos modeliais, įvertinti problemos išsprendžiamumą ir automatizuoti jos sprendimą naudojant šiuolaikines technologijas; mokyti programavimo pradmenų, nes atsiranda vis daugiau profesijų, kurias pakeičia automatizuotos sistemos, robotai. Juos valdyti turi žmogus.
Remiantis visomis aptartomis prielaidomis ir dokumentais, parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Mikrokompiuterio panaudojimo galimybės ugdymo procese“, skirta pradinių klasių mokytojams, informacinių technologijų mokytojams, įgyvendinantiems šio dalyko pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, ir neformaliojo švietimo mokytojams.
Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val., iš jų 24 val. skirta auditoriniam darbui ir 16 val. – savarankiškam darbui, kuris skirtas praktiškai išbandyti įgytas žinias pamokose.

Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija
Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija
Registracija jau baigėsi.

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, Katkaus g. 44 (Vilnius)
2018-05-09 10:00 – 2018-05-09 17:00 (40 akad. val.)
Neformaliojo švietimo mokytojas, Pradinio ugdymo mokytojas, Dalykų mokytojas, informacinių technologijų mokytojas
Renginys yra mokamas

Kvalifikacijos tobulinimo programos darbotvarkė:

I sesija – balandžio 18–19 d.,

II sesija – gegužės 9 d.

Informacija dėl apmokėjimo už dalyvavimą renginyje

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Povilas Leonavičius, povilas.leonavicius@upc.smm.lt
Giedrė Čiapienė, giedre.ciapiene@upc.smm.lt